Światło niebieskie

Podczas rozmowy z Klientem, aby zaproponowaã wùaúciwy wybór, nie tylko opraw, ale soczewek okularowych, musimy
poznaã wymagania wzrokowe naszego Klienta.

I tu bardzo czæsto dowiadujemy siæ, ýe:
– pracujesz godzinami przy komputerze
– nie rozstajesz sie ze smartfonem,tabletem…
– odpoczywasz przy TV
– funkcjonujesz w pomieszczeniach z najnowoczeúniejszymi systemami oúwietleniowymi typu LED I co? Twoje oczy majà doúã! Pracujà z wysiùkiem i zmagajà siæ ze úwiatùem niebieskim.

Úwiatùo niebieskie to czæúã widzialnego widma o dùugoúci fali
w przedziale od 380 do 500 nm. Najbardziej szkodliwà uwaýa sie dùugoúã 435 nm.
Úwiatùo niebieskie z jednej strony synchronizuje dobowy rytm biologiczny,
zwiæksza mozliwoúci poznawcze i pamiæciowe, podnosi aktywnoúã…
z drugiej strony moýe byã niebezpieczne dla narzàdu wzroku, szczególnie dla siatkówki.
Dlatego teraz coraz czæúciej proponujemy soczewki okularowe z powùokà blokujàcà
wysokoenergetyczne úwiatùo niebieskie HVE (ang.High Energy Visible)

Wiele firm uporaùo siæ z tym problemem i tak:
– Essilor – technologia Light Skan – Crizal Prevencia
– JZO – Ideal Max Blue UV
– Hoya – BlueControl
– Rodenstock – Protect Balance 2
-Zeiss – DuraVision BlueProtect
-Szajna – Led Control
Dla wyjaúnienia: podaùam firmy i nazwy handlowe powùok blokujàcych HEV.